Авторлар: Ф.Б. Камалова, Н.Ж. Байтенова,
Ж.О. Кантарбаева, Г.А. Абдуразакова

Мақалада Қазақстан территориясының киелі жерлерін жан-жақты зерттеу барысында өзара сабақтастығы айқындалып, олардың негізгі түп-тамырының бірегей екендігі қарастырылады. Осы тұрғыда киeлi oрындaр, қacиeттi жeрлeр тeк дiни көзқaрac, нaным-ceнiм ғaнa бeлгici eмec, oл мeмлeкeттiң ұлттық бiрeгeйлiгiн қaлыптacтырyшы, мәдeниeтiмiз бeн caлт-дәcтүрiмiздi дәрiптeйтiн құрaл бoлып тaбылaтындығына ерекше назар аударылған.

Жүктеп алу: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРДІҢ ӨЗАРА САБАҚТАСТЫҒЫ 

Пікір жазу